07.10.2013 18:07

Šanca pre mladých laborantov

Študenti zabojujú o Fragnerov pohár Nadácie Zentiva

 

Aj tohtoroční študenti stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant majú príležitosť učiť sa, ako sa dá šetriť v zdravotníctve. Vzdelávací seminár Nadácie Zentiva na tému „Voľnopredajné lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov“ sa v roku 2013 uskutočňuje už po tretíkrát. Seminár je súčasťou systematizovaného vzdelávacieho projektu nadácie, ktorý od tohto ročníku nesie názov „Fragnerov pohár Nadácie Zentiva 2013“ na počesť zakladateľa spoločnosti Zentiva. Zapojené školy a študenti tak budú s využitím vedomostí získaných na seminári bojovať po prvýkrát o ocenenie v podobe Fragnerovho pohára pre svoju školu a na najúspešnejších študentov čaká exkurzia do výrobného závodu Zentiva v Prahe, na počiatku ktorého stála práve malá lekáreň jej zakladateľa.

 

Prvýkrát budú môcť študenti odboru farmaceutický laborant zabojovať o Fragnerov pohár, správkyňou nadácie Zentiva, ktorá súťaž organizuje, je Beáta Kujanová.

 

Nadácia Zentiva sa venuje vzdelávaniu študentov stredných zdravotníckych škôl, odbor farmaceutický laborant, od roku 2011. Prvý ročník sa konal na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, no od minulého roka bol už program rozšírený na päť stredných zdravotníckych škôl s odborom farmaceutický laborant po celom Slovensku. Tento rok sa do projektu zapojilo vyše 50  študentov z piatich škôl v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.

 

Cieľom vzdelávacieho seminára je, aby študenti získali ucelený prehľad nielen o samotnom farmaceutickom priemysle, ale predovšetkým o systéme zdravotníctva na Slovensku,“ uviedla Beáta Kujanová, správkyňa Nadácie Zentiva. K tomu im majú pomôcť prednášky, v rámci ktorých sa oboznámia s princípmi fungovania zdravotníctva na Slovensku, liekovou politikou a cenotvorbou, efektívnymi nástrojmi marketingu v lekárni či s aktuálnou legislatívou a etickými princípmi používania liekov. Súčasťou dvojdňového vzdelávacieho podujatia je aj workshop zameraný na praktické úlohy a cvičenia. „Seminár je z hľadiska komplexnosti a šírky obsahu pomerne náročný, no v závere čaká na každého účastníka certifikát o úspešnom absolvovaní,“ dodáva Beáta Kujanová. Prednášky i workshopy sú vedené lekárnikmi, profesormi farmácie, odbornými konzultantmi a marketingovými špecialistami.

  

Vzdelávacieho seminára sa zúčastnilo 50 študentov a 10 pedagógov zo stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska.

 

Vzdelávacie podujatie Fragnerov pohár Nadácie Zentiva poskytuje študentom stredných zdravotníckych škôl (odbor farmaceutický laborant) množstvo poznatkov a skúseností, ktoré sú nad rámec klasického vyučovania a výborne sa dopĺňajú. Osobné stretnutia s odborníkmi, riešenie praktických úloh v rámci workshopu, tvorba prác, možnosť prezentovania vlastných názorov a záverov pred komisiou sú neoceniteľným prínosom pre odborný a osobnostný rast študentov,“ zhodnotil Mgr. Juraj tkáč, garant pre študijný odbor farmaceutický laborant na SZŠ v Trnave a zároveň dodáva: „Spolupráca Nadácie Zentiva so Strednými zdravotníckymi školami podporuje rozvoj odboru farmaceutický laborant na Slovensku a umožňuje porovnať vzdelanostnú úroveň žiakov jednotlivých škôl.“

 

Angelika Szalayová z HPI priblížila študentom liekovú politiku a cenotvorbu na Slovensku a ústrednou témou v prednáške prof. Viliama Foltána z FaF UK v Bratislave bol farmaceutický trh s liekmi.

 

Vzdelávací seminár uzatvára vyhlásenie súťaže o najlepšiu seminárnu prácu. Tú musia študenti nielen vypracovať, ale aj obhájiť pred odbornou komisiou v decembri. Ide vlastne o druhú časť vzdelávacieho projektu Nadácie Zentiva. „Novinkou oproti minulému roku je, že autori desiatich víťazných prác získajú exkurziu do výrobného podniku Zentiva v Prahe, zatiaľ čo najúspešnejšia škola získa ocenenie v podobe Fragnerovho pohára. Zároveň naďalej zostáva zachované, že víťazná škola dostane grant vo výške 5000 eur určený na ďalšie vzdelávanie,“ uviedla Beáta Kujanová.

 

Odborný a interaktívny program vznikol ako výsledok dlhodobej aktívnej spolupráce odborníkov z farmácie a zdravotníctva. A aj tento rok sa partnermi programu stali akademické a profesionálne inštitúcie HPI (Health Policy Institute) a Farmaceutická fakulta UK v Bratislave.

 

Ing. Peter Pažitný z HPI si pre študentov pripravil zaujímavú prednášku o tom ako funguje zdravotnícky systém na Slovensku.

 

Odborníci z HPI sa vzdelávacieho seminára zúčastňujú od jeho prvého ročníka. „Lektori z HPI sa snažia študentom priblížiť makro rámce fungovania zdravotníctva, vysvetliť nosné témy liekovej politiky a diskutovať o možných scenároch budúcnosti slovenského zdravotníctva,“ uviedol Peter Pažitný, výkonný riaditeľ Health Policy Institute.

  

Súčasťou dvojdňového vzdelávacieho podujatia je aj workshop zameraný na praktické úlohy a cvičenia.

 

Farmaceutickí laboranti patria k najbližším spolupracovníkom lekárnikov pri ich pôsobení v zdravotníctve. Preto je samozrejmé, že pri aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu ich odbornej úrovne nemôže chýbať Farmaceutická fakulta ako jediný profesne orientovaný garant rozvoja farmácie ako celku a lekárenstva osobitne. Od samého začiatku boli pracovníci fakulty v spolupráci so zástupcami Zentivy v úzkom kontakte, aby aktivity pri vzdelávaní tejto skupiny zdravotníckych pracovníkov smerovali k prospechu pre pacienta a aby u budúcich profesionálnych odborníkov evokovali nielen šírku odbornosti, ale aj hĺbku empatie k človeku očakávajúcemu pomoc. Lekárne sú v Európe najbližšie pri prvom kontakte chorého so zdravotníckym systémom. Preto spolupráca akademickej obce s priemyslom môže ešte pomôcť a očakávanú pomoc je najvhodnejšie pestovať od základných stupňov – teda od pracovníkov. A práve farmaceutickí laboranti a ich schopnosť zhostiť sa očakávaní od občanov dávajú šancu, že sa naplnia aj vízie lekárnika Fragnera, podľa ktorého je iniciatíva so zameraním na naplnenie poslania nadácie Zentiva orientované,“ zhrnul prof. RNDr. Viliam Zoltán, CSc., vedúci katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK v Bratislave.

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada